שאילתות הן כלי פרלמנטרי שחביב עלי במיוחד ואני מייחס להן חשיבות גדולה. כמעט כל פניית ציבור שמגיעה אל לשכתי היא פוטנציאל לשאילתא לשר הממונה. במהלך המושב האחרון קיבלתי עשרות רבות של פניות ציבור שבבסיסן תלונות, בעיות ועוולות של מוסדות הממשל השונים כלפי אזרחים ואזרחיות. לא פעם קבוצת הוואטסאפ של הצוות שלי מתעוררת בשעת לילה עם רעיון לשאילתא שצץ לאחד מאיתנו, בעקבות שיחה עם חבר, כתבה ששודרה בחדשות או עוולה שאחד מאיתנו נתקל בה.

במהלך המושב החולף הגשתי 47 שאילתות בנושאים שונים לשרי הממשלה. עשר שאילתות הגשתי לשר הביטחון, תשע שאילתות לשר התחבורה ושמונה שאילות לשר האוצר. לשרי הרווחה והפנים הוגשתי ארבע שאילתות לכל אחד, לשרי התשתיות והחינוך הוגשתי שלוש שאילתות לכל אחד, שתי שאילתות הוגשו לשרת המשפטים ושאילתא אחת הוגשה לכל אחד משרי התקשורת, ביטחון פנים, כלכלה והגנת הסביבה.

רשימת שאילתות

השתנה סטטוס משרדהנשאל מציע נושא סוג מספררישום מספר
02/09/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן ביטולפרויקט "בגרותללוחמים" בצה"ל ישירה   381
16/08/2015 14:13:49 נענתה האוצר כבלאיתן קופותגמל ישירה   223
13/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן השרותהמטראולוגי ישירה   287
13/08/2015 14:13:49 נענתה התשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים כבלאיתן אנטנותבטבריה ישירה   169
13/08/2015 14:13:49 נענתה התשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים כבלאיתן חוותשנאיםשלחברתחשמל ישירה   18
11/08/2015 14:13:49 נענתה התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן בעייתזמניהגעתאוטובוסיםבאגד ישירה   166
06/08/2015 14:13:49 נענתה הכלכלה כבלאיתן מעקותבניגודלתקן 1142 ישירה   252
05/08/2015 14:13:49 נענתה הרווחהוהשרותיםהחברתיים כבלאיתן הזכויותוהחובותשלהחרשיםבמדינתישראל. ישירה   107
04/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הפנים כבלאיתן תשלוםדמיחניהבשבת ישירה   357
04/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן חישובפנסיה ישירה   355
04/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן הסדריהעלאתוהורדתנוסעים ישירה   354
04/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן מעמד "הכרמלית" ישירה   350
04/08/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן זיופיאישוריםרפואייםלרישיוןנהיגה ישירה   307
27/07/2015 14:13:49 נענתה הרווחהוהשרותיםהחברתיים כבלאיתן זכאותלדמי-אבטלהלמתמחיםבמשפטים רגילה 120 115
19/07/2015 14:13:49 נענתה החינוך כבלאיתן פנייתםשלנציגיהוריםמביתהספרלבהפרדס ישירה   130
14/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התשתיותהלאומיותהאנרגיהוהמים כבלאיתן פריסתצנרתהגזעלידינתג"זשלאעלפיהתקן ישירה   254
14/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הפנים כבלאיתן החזרתמטפלתזרה ישירה   253
13/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל המשפטים כבלאיתן חובותהוצאהלפועל ישירה   231
13/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן רשותמקרקעיישראל ישירה   233
13/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל המשפטים כבלאיתן חובותבהוצאהלפועל ישירה   232
13/07/2015 14:13:49 שאילתהחדשה לביטחוןפנים כבלאיתן מבחןמסוכנותלמאבטחים ישירה    
07/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן מצוקתתושביהשומרון ישירה   222
06/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הרווחהוהשרותיםהחברתיים כבלאיתן ביטוחלאומילגילהשלישי ישירה   207
06/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן חוקלתיקוןפקודתביטוחמנועי ישירה   206
06/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן מפעלבטובטעםבדימונה ישירה   176
05/07/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן החלטה 1370 שלמועצתהמינהל ישירה   175
30/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן מנהרות-הכרמל רגילה 113 110
23/06/2015 14:13:49 נענתה התקשורת כבלאיתן חלוקתדואר ישירה   81
23/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל החינוך כבלאיתן קליטתעובדימרכז-ההיגוי רגילה 99 104
23/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל החינוך כבלאיתן מעמדהסטודנטיםההנדסאים רגילה 100 103
23/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן אגרתנסיעהבקטעיםהחדשיםשלכביששש רגילה 107 102
23/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן כביש 554 רגילה 106 101
22/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל האוצר כבלאיתן כפלתשלומימסלקצבה ישירה   167
10/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן קרןהפיצויים רגילה 83 83
09/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל התחבורהוהבטיחותבדרכים כבלאיתן רישוירכב-נכים רגילה 80 75
07/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן איאכיפתחוקיבנייהביישובתלם. ישירה   116
07/06/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן תשלוםמסמגמלאיםהמתנדביםלמילואים. ישירה   113
03/06/2015 14:13:49 סוגשאילתהשונה הביטחון כבלאיתן תשלוםמסמגמלאיםהמתנדביםלמילואים. רגילה    
31/05/2015 14:13:49 סוגשאילתהשונה הרווחהוהשרותיםהחברתיים כבלאיתן הזכויותוהחובותשלהחרשיםבמדינתישראל. רגילה    
27/05/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן תשובתוועדתהנצרכותמתאריך 10.2.15 ישירה   80
27/05/2015 14:13:49 בטיפולהמשרדהנשאל הביטחון כבלאיתן תחזוקתטנקיםעל-ידיחברת "קטרפילר" ישירה   71
27/05/2015 14:13:49 שאילתהחדשה הפנים כבלאיתן בקשהלאישורמגוריקבע ישירה    
17/05/2015 14:13:49 שאילתהחדשה הפנים כבלאיתן בקשהלאישורמגוריקבע. ישירה    
17/05/2015 14:13:49 שאילתהחדשה הביטחון כבלאיתן תשובתוועדתהנצרכותמתאריך 10.2.15 ישירה    
17/05/2015 14:13:49 שאילתהחדשה הביטחון כבלאיתן תחזוקתטנקיםעל-ידיחברת "קטרפילר" ישירה    
17/05/2015 14:13:49 שאילתהחדשה הביטחון כבלאיתן שאלוןביטוחלאומילנפגעיפיגוע דחופה    
03/05/2015 14:13:49 סוגשאילתהשונה להגנתהסביבה כבלאיתן זיהוםהאוירבחיפה רגילה